Organizacje pozarządowe

 W zakładkach znajdują sie oferty z poszczególnych lat.

 

Drukuj

Logo portalu mapowego

Logo Karta Dużej Rodziny

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Oferta realizacji zadania publicznego

( Wsparcie żywnościowe osób najuboższych z gminy Opinogóra Górna)

Oferta:   ( PDF ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

(PDF)

_________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków
Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na rok 2016

 

Wójt Gminy w Opinogórze Górnej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2016 r.

Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert w roku 2016.

2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

3. Otwarte konkursy ofert dotyczą zadań realizowanych w zakresie:

·         Upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu,

·         Zadania z zakresu pomocy społecznej,

·         Wypoczynku dzieci i młodzieży.

 Kandydaci na członków Komisji Konkursowej powinni spełniać następujące warunki:

1)  reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2)  kandydat na członka komisji konkursowej nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, startujących w ogłoszonych konkursach, których projekty podlegać będą ocenie,

3)  mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,

4) przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.

Zadania Komisji Konkursowej:

1) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

2) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy w Opinogórze Górnej.

Wyboru członków Komisji Konkursowej spośród zgłoszonych kandydatów dokona Wójt Gminy w Opinogórze Górnej.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres: Urząd Gminy
w Opinogórze Górnej, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna lub bezpośrednio
w sekretariacie Urzędu.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej http://ugportal.opinogoragorna.pl lub w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej –  pok. 3.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 31 grudnia 2015 r.

 

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski