Unia

Rozlicz PIT logo

Przekaż 1% podatku na rzecz OPP

Logo portalu mapowego

Logo Karta Dużej Rodziny

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Jest to ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

 Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica w chwili składania wniosku, mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, tj.:

- ojcu i matce

- małżonkowi rodzica

- dzieciom

Kartę mogą otrzymać również rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze.

ZMIANY Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

UWAGA! Należy pamiętać, że aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni - w stosunku do co najmniej trojga dzieci - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

Na jaki okres można otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

 • rodzice - bezterminowo;
 • małżonek rodzica - bezterminowo, chyba że rodzic:
  • zmarł,
  • utracił prawo do posiadania Karty,
  • małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód,
  • sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa;
 • dzieci:
 • do ukończenia 18 roku życia
 • do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole - do 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki.
 • na okres ważności orzeczenia;
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 18 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znaczym stopniu niepełnosprawności:
 • rodzice zastępczy oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka - bezterminowo;
 • dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

!!! Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka.

Od 1 stycznia 2018 r. KDR dostępna jest w dwóch formach:

 • tradycyjna (plastikowa)
 • elektroniczna (dostępna w aplikacji mobilnej

 

Jak zawnioskować na KDR?

1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w GOPS w Opinogórze Górnej - pokój nr 12.

2. Wysłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu emp@tia.

szcegółowe informacje mozna uzyskać telefonicznie pod numerem:  23 671 70 78

 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 Logo Karty Dużej Rodfziny

Materiały do pobrania ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Logo_Unijne

Baner

Logotyp Mazowsze Serce Polski