Organizacje pozarządowe

 W zakładkach znajdują sie oferty z poszczególnych lat.

 

Drukuj

Logo portalu mapowego

Logo Karta Dużej Rodziny

link do strony www.polnocnemazowsze.pl

Rządowe Centrum Informacji

Dziennik ustaw

Monitor polski

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

 Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej

Link do Biuletyn Informacji Publicznej

 baner-mikroporady

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Organizacje pozarządowe 2019

ZARZĄDZENIE Nr 10/2019
WÓJTA GMINY OPINOGÓRA GÓRNA
z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

   
Na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm. 1 ) ) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr II/9/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opinogóra Górna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) zarządza się, co następuje:
   

     
§ 1 .
§ 1 Zarządzenia Nr 5/2019 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. otrzymuje brzmienie:
   
     
1 . Z dniem 30 stycznia 2019 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1 przeznacza się kwotę 121 000 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
   
     
§ 2 .
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
   
     
§ 3 .
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
Wójt Gminy
mgr inż. Piotr Czyżyk

   
     
Pobierz Zarządzenie Nr 10/2019    

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uczniowski Klub Sportowy „Opia 2008” złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży tytuł zadania „Zimowy obóz siatkarski z elementami nauki jazdy na nartach”.

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: ugopinogora@bip.org.pl.

Uproszczona oferta zadania publicznego została zamieszona na:

  •   tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
  •   stronie internetowej ugportal.opinogoragorna.pl

 

  •   Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej
    ( strona przystosowana dla osób niedowidzących)

Strona 1 oferty

Strona 2 oferty

Strona 3 oferty

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Opinogóra Górna z dnia 16 stycznia 209 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Drukuj

Logotyp Mazowsze Serce Polski